Strona główna
O nas
Usługi
Kontakt
Zapytanie            Prowadzimy księgi handlowe
            Prowadzimy podatkowe książki przychodów i rozchodów
            Prowadzimy ewidencje przychodów opodatkowanych ryczałtem

                  - sporządzamy zakładowe plany kont
                  - dekretujemy dokumenty na analitycznych i syntetycznych
                        kontach księgowych
                  - prowadzimy ewidencje VAT
                  - sporządzamy deklaracje i zeznania oraz przekazujemy
                        je drogą elektroniczną lub tradycyjną do właściwych urzędów
                        skarbowych 
                  - ustalamy miesięczne zaliczki na podatek dochodowy
                  - prowadzimy szczegółowe rozliczenia należności i zobowiązań
                  - prowadzimy ewidencję środków trwałych
                  - zamykamy rok podatkowego wraz ze sporządzaniem
                        sprawozdań finansowych
                  - przygotowujemy przelewy do US i ZUS 
                  - sporządzamy sprawozdania do Głównego 
                        Urzędu Statystycznego
                  - współpracujemy z kadrą zarządzającą sporządzając na jej
                       potrzeby odpowiednie  zestawienie i wyciągając z ewidencji
                       księgowych esencje wiedzy do analiz i prognoz
                 - reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym
                       w trakcie kontroli


                    - sporządzamy umowy o prace i umowy cywilnoprawne
                    - sporządzamy listy płac i rachunki do umów cywilnoprawnych
                    - ustalamy  miesięczne zaliczki na podatek od wynagrodzeń
                    - sporządzamy i przekazujemy elektronicznie wymagane deklaracje
                         do Urzędu Skarbowego
                    - prowadzimy akta osobowe
                    - rozliczamy składki ZUS i przekazujemy elektronicznie
                         wymagane deklaracje
                   - reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem
                         Ubezpieczeń Społecznych w trakcie kontroli


                  - doradzamy w wyborze najkorzystniejszego kredytu
                  - doradzamy w wyborze najkorzystniejszego leasingu
                  - sporządzamy prognozy na okresy kredytowania
                  - przygotowujemy wszystkie dokumenty wymagane przez bank


                 - dokonujemy analizy ogólnej i wskaźnikowej danych bilansu oraz rachunku
                    zysków i strat
                 - analizy rentowności
                 - analizy przepływów pieniężnych
                 - wykonujemy kalkulacje kosztów 


           Wykonujemy biznesplany na potrzeby nie tylko banków ale również 
               złożone i szczegółowe biznesplany na potrzeby samego zarządu 


         „…Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy.  
Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, 
gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki. Tak samo jest, gdy przedsiębiorca pobiera wodę lub składuje odpady. W praktyce wystarczy więc, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty. Wiele firm nie wie, że powinny płacić za korzystanie ze środowiska…”

„…Od 1 lipca 2005 r. - czyli od III kw. 2005 r. - podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza i w tym samym terminie przesyła wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłata oraz wysokość tych opłat. Do 30 czerwca 2005 r. obowiązywał system kwartalny wnoszenia opłat oraz składania w tym zakresie informacji. ..”

Top